Motyle dla Hospicjum

Obrzęk limfatyczny

Blog wolontariusza

Forum

Finansowanie

Partnerzy

Regulamin serwisu

Regulamin Serwisu „Opiekawdomu.info”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z serwisu„Opiekawdomu.info” – internetowego serwisu prowadzonego w domenie „opiekawdomu.info” przez Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej z siedzibą w Poznaniu (61-245 Poznań, os. Rusa 25a) wpisaną do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031654, REGON 631038238 (dalej: „PTOP”).

2. Serwis „Opiekawdomu.info” jest internetową platformą komunikacyjną mającą na celu udzielenie wsparcia przewlekle, terminalnie chorym oraz ich opiekunom m.in. poprzez umożliwienie bezpośredniego kontaktu ze specjalistą z zespołu hospicyjnego poprzez formularz kontaktowy. Platforma ta będzie przeznaczona także do wymiany informacji, opinii i spostrzeżeń dotyczących chorób przewlekłych, nieuchronnie prowadzących do śmierci (dalej: „Serwis Opiekawdomu.info”).

3. Treści zamieszczane w Serwisie Opiekawdomu.info są dostępne dla wszystkich korzystających z Internetu, jednakże z pełnej funkcjonalności Serwisu Opiekawdomu.info mogą korzystać tylko zarejestrowane osoby fizyczne (dalej: „Użytkownik lub „Użytkownicy”). Użytkownikami nie mogą być przedsiębiorcy, chyba że PTOP wyrazi na to zgodę.

4. Dostęp do treści w Serwisie Opiekawdomu.info oraz korzystanie z jego funkcjonalności dla Użytkowników nie podlega żadnym opłatom.

§ 2 Rejestracja na forum dyskusyjnym

1. W celu dokonania rejestracji należy podać w odpowiednim formularzu dostępnym w Serwisie Opiekawdomu.info co najmniej: adres e-mail, nazwę, pod jaką Użytkownik zamierza występować w Serwisie Opiekawdomu.info (login) oraz hasło. Rejestracja oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2. Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Forum Serwisu Opiekawdomu.info po podaniu nazwy i hasła (logowanie).

3. W wyniku rejestracji dla Użytkownika tworzone jest konto, które stanowi wydzielone dla danego Użytkownika w Serwisie Opiekawdomu.info strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje o działaniach Użytkownika w Serwisie Opiekawdomu.info. Użytkownik może uzupełnić te informacje o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili usunąć.

4. Użytkownik nie ma wglądu do informacji dotyczących kont pozostałych Użytkowników.

§ 3 Funkcjonalność Serwisu Opiekawdomu.info

1. Każdy odwiedzający Serwis Opiekawdomu.info może skorzystać z dostępnych na stronie formularzy kontaktowych: “Zapytaj specjalistę” oraz “Podziel się swoją historią”. Warunkiem przesłania zapytania lub historii jest podanie adresu e-mail, który pozostanie wyłącznie do wiadomości redakcji i będzie służył do kontaktu z autorem pytania/historii. Każda osoba korzystająca z formularza “Podziel się swoją historią” oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi do nadsyłanych tekstów.

2. Użytkownicy mają możliwość komunikowania się za pomocą otwartego dla wszystkich forum dyskusyjnego. Każdy odwiedzający Serwis Opiekawdomu.info może przeglądać zamieszczone posty, a po rejestracji, jako Użytkownik rozpocząć nowy temat dyskusji lub dodać swoją wypowiedź w ramach dowolnego innego tematu dyskusji. Wyjątek stanowi dyskutowanie na specjalnym forum dyskusyjnym przeznaczonym dla wolontariuszy, do którego dostęp może uzyskać zarejestrowany użytkownik Forum po akceptacji ze strony administratora forum.

§ 4 Zasady korzystania z Serwisu Opiekawdomu.info

1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu Opiekawdomu.info, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w Serwisie Opiekawdomu.info.

3. Informacje, opinie i spostrzeżenia powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje oraz prawa osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:
wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych,
wypowiedzi naruszające zasady dobrego wychowania i netykiety,
treści propagujących przemoc bądź nawołujących do szerzenia nienawiści rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
treści naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich,
treści o charakterze pornograficznym.

4. Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie Opiekawdomu.info linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa powyżej w ustępie 3.

5. Użytkownik jest zobowiązany do nieumieszczania w treściach Serwisu Opiekawdomu.info jakichkolwiek danych osobowych.

6. Użytkownik poprzez umieszczenie w Serwisie Opiekawdomu.info danych, wizerunku, informacji, opinii i spostrzeżeń wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez PTOP na potrzeby prowadzenia serwisu oraz przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.

7. Użytkownik może zamieszczać w Serwisie Opiekawdomu.info zdjęcia przedstawiające jego osobę w sposób umożliwiający jej rozpoznanie. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego w Serwisie Opiekawdomu.info. Jeżeli zdjęcie przedstawia inną osobę w sposób umożliwiający jej rozpoznanie, Użytkownik powinien otrzymać zgodę takiej osoby na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jej wizerunku.

§ 5 Rola operatora Serwisu Opiekawdomu.info

1. W ramach Serwisu Opiekawdomu.info PTOP udostępnia wszystkim odwiedzającym  odpowiednie narzędzia i miejsce na stronach internetowych Serwisu Opiekawdomu.info w celu umożliwienia im korzystania z jego funkcjonalności.

2. PTOP nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu Opiekawdomu.info.

3. W uzasadnionych przypadkach PTOP może usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować treści umieszczane przez Użytkowników, w szczególności jeżeli ich zamieszczenie narusza postanowienia niniejszego regulaminu.

4. PTOP może uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności Serwisu Opiekawdomu.info (tj. zablokować konto), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego regulaminu. W uzasadnionych przypadkach PTOP może usunąć konto takiego Użytkownika.

5. PTOP dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu Opiekawdomu.info, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Serwisu Opiekawdomu.info ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od PTOP.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. PTOP nie jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Użytkownik posiada dostęp do treści swoich danych w tym danych osobowych oraz ma możliwość ich poprawiania.

3. Na wyraźne żądanie Użytkownika PTOP usuwa jego dane osobowe lub jego konto. Usunięcie konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w Serwisie Opiekawdomu.info.

4. PTOP zastrzega sobie możliwość modyfikacji SerwisuOpiekawdomu.info, jak również jego likwidację.

5. Zapytania dotyczące funkcjonalności Serwisu Opiekawdomu.info można złożyć w formie elektronicznej. Zapytanie powinno zawierać imię i nazwisko oraz nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie Opiekawdomu.info.

6. Niniejszy regulamin może być zmieniony przez PTOP w każdym czasie i Użytkownik wyraża na to zgodę. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez PTOP, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie Opiekawdomu.info zmienionego regulaminu.